1. Általános oktatás, alsó tagozat (I-IV. osztályok)

 

 • előkészítő osztály, 25 hely (tanító: Batiz Elly Erzsébet)

 

2. Általános oktatás, felső tagozat (V-VIII. osztályok):

 

 • intenzív angol, 25 hely

 • képzőművészeti, 15 hely

 

 

3. Líceumi oktatás (IX-XII. osztályok):

 

 1. Általános oktatás, alsó tagozat (I-IV. osztályok)

Iskolánk tanítói számára kiemelt fontosságú a kiegyensúlyozott, megfelelő értékrenddel rendelkező gyerekek nevelése, formálása. Ezen értékrend alapkövei a közösségi kommunikáció, a környezetszeretet, a művészetek és magyar kultúránk és történelmünk, hagyomáyaink alapjainak elsajátítása.

Olyan iskolát szeretnénk:

 • ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket,
 • ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok,
 • ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény,
 • ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,
 • ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat,
 • amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók és a szülők igényeihez.


Iskolánk tantestülete szakmailag képzett, munkájuk iránt elkötelezett emberekből áll. Igénylik a folyamatos továbbképzést, megújulást.

Idegen nyelvként minden osztályban angol nyelvet tanítunk, 3-4. osztályban emelt óraszámban.

A testnevelést, angol nyelvet és vallást szakképzett tanárok tanítják. Tantestületünk jól összeszokott, fontos törekvése, hogy egységes pedagógiai értékeket közvetítő nevelői közösséget alkosson.

Választható tárgyként népi gyerekjátékokat, illetve furulya oktatást ajánlunk.

Az iskola tanítóinak munkáját András Tünde fejlesztőpedagógus támogatja, aki a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkózását segíti elő.

Iskolánkban délutáni foglalkozás ("Scoala dupa scoala" program) is működik naponta du. 16 óráig, ahol tanítóink a házifeladatok megoldásában segítenek, illetve játékos foglalkozásokat, furulyaoktatást tartanak.

Fakultatív módon gyerekeink néptáncot (Gábora Enikő, 12. osztályos diák oktató, az Ördögtérgye együttes tagja), zongorázást tanulhatnak, rajzkörre (Aranyecset Alkotóház, Murádin Lovász Noémi tanárnő veztésével), sportkörre járhatnak, illetve résztvehetnek az Apáczai cserkészcsapat tevékenységein. Iskolánk nyugalmazott tanítónője, Kulcsár Margit vezetésével működik a Dobbantó színjátszótársulat.

A tehetséges diákok számára fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és rendszresen vesznek részt különböző területeken szervezett versenyeken. Iskolánk szervezi a megyei szintű Aranka György Nyelvművelő Versenyt a 3-4, osztály számára a megyei tanfelügyelőséggel karöltve.

 2. Általános oktatás, felső tagozat (V-VIII. osztályok)

 

Az angol intenzív nyelvoktatású osztályban az idegen nyelvek mellett kiemelt szerepet kapnak a játekos szemelyiségfejlesztő tevékenységek, a környezeti nevelés, nyelvművelés és történelmi , néprajzi hagyományaink.

Az ötödik osztályba angol nyelvből történik felmérés. A tananyag itt elérhető.

 

Képességfelmérő vizsga

 

írásbeli próba: 2014. június 10, kedd 13 óra,

szóbeli próba: 2013. június 10, kedd 15 óra

 

Mindkét próba 10 és 1 között van osztályozva. A vizsgaátlagot a két próba osztályzatának számtani középarányosaként számítjuk.

A sikeres vizsga feltétele a minimálisan 5-ös osztályzat mindkét próba estében és a vizsgaátlag minimálisan 6-os kell legyen.

 

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum az egyedüli iskola Közép-Erdélyben, amelyben V. osztálytól kezdődően magyar nyelvű képzőművészeti tagozat működik. Itt az elméleti ismeretek mellett hetente két-két rajz-grafika, festészet és kerámia-szobrászat óra áll a tanulók rendelkezésére, hogy képzőművészeti adottságaikat fejleszthessék.

 

A színvonalas oktatói tevékenység biztosítja, hogy a tanulók változatos képzőművészeti technikákat sajátítsanak el, elmélyült képzőművészeti nevelésben részesüljenek, és sajátos készségeket és képességeket fejlesszenek ki magukban, mint:

 

 • a sajátos képi látásmód, arány- és ritmusérzék, térlátás fejlesztése és a képi nyelvezet egyéni módon való alkalmazása;
 • a képzőművészeti nyelvezet értő, kreatív használata: a rajztudás, színérzékenység, formakultúra, kompozíciós érzék, művészettörténeti ismeretek fejlesztése;
 • az élet minden területére kiható kreatív látás - és gondolkodásmód fejlesztése;
 • az innovatív, felfedező hajlam, érzelmi-lelki fogékonyság, állhatatosság és az újszerű megoldások iránti nyitottság készségének a fejlesztése;
 • szélesebb körű pályaválasztási lehetőség a képzőművészethez szorosan kapcsolódó szakterületeken (műépítész, design) kívül a pedagógusi, mérnöki, orvosi pályán, illetve a telekommunikáció különböző területein.

 

Az alkotó önkifejezés öröme mellett a tagozat tanulóinak elismerést és sikerélményt jelentenek a kiállításokon való bemutatkozások. Munkáikat viszontláthatjuk évente a város képzőművészeti kiállítótermeiben, illetve a nemrég felújított Apáczai Galériában, iskolánk termeiben, illetve külföldi testvériskoláink kiállítótermeiben (például a Bajai EJT Gyakorló Általános Iskolában, budapesti Madách Imre Gimnáziumban).

Belföldi, illetve külföldi pályázati kiállításokon rendszeresen díjazzák tanulóink alkotásait. Az idei tanévben Hatvanban a Szeretet himnusz nemzetközi gyermekrajz fesztiválon iskolánk képzőművészeti tagozata arany diplomát szerzett, illetve több egyéni díjat.
A kiváló eredmények eléréséhez hozzájárulnak a szaktanárok vezette nyári alkotótáborok iskolánk idén felújított mákói házában, melyek a szórakozva tanulás mellett lehetőséget teremtenek az alkotómunkára, néprajzi és történelmi hagyományaink megismerésére is.

Szeretettel várunk minden rajzolni, festeni, szobrászkodni
szerető tanulót az Apáczai Csere János Líceum képzőművészeti tagozatára!

 

 

Érdeklődni lehet az iskola titkárságán, illetve Székely Géza (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) és Murádin Noémi (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) tanároknál.

Beiratkozás V. osztályba: március 17-től hétköznapokon 8-15 óra között az iskola titkárságán

Képességfelmérő vizsga: 2014. június 12, csütörtök 16 óra, illetve június 19, csütörtök 16 óra

– saját alkotásokból összeállított rajzgyűjtemény
– a helyszínen elkészített megfigyelés utáni rajz

 

3. Líceumi oktatás (IX-XII. osztályok):

 

Iskolánk felszereltsége, tanári karának szakmai felkészültsége megfelelő elméleti és korszerű szakképzést biztosít a tudományos és művészeti ismeretek elsajátításában. Megszerzett ismereteik birtokában a tanulók sikeresen felvételizhetnek majd a különböző felsőfokú intézményekbe (főiskola, egyetem). Ugyanakkor az iskola arra törekszik, hogy bizonyos gyakorlati felkészültséget is biztosítson az itt tanulóknak (könyvelés, számítógép kezelés, Internet használata). A meghirdetett szakokon az általános műveltségi tantárgyak az oktatás alapját képezik, míg a szakképzést az iskola által felajánlott választható tantárgyak tananyagával tesszük lehetővé. Ugyanakkor a tantervben fontos szerepet kap az informatika oktatása mint kötelező tantárgy minden szakon, amelyet elősegítenek a korszerűen felszerelt multimédia laboratóriumok. Idéntől nemzetközi ECL nyelvvizsga oklevelet szerezhetnek diákjaink.

Vidéki diákjaink számára bentlakási helyet biztosítunk a Bethlen Kata Diakóniai Központban

A humán és a reál osztályokban az angol nyelvet intenzíven tanítjuk. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink – amerikai együttműködési program, magyarországi testvériskolák – lehetőséget biztosítanak a tanult idegen nyelvek gyakorlására.
Iskolánk nemzetközileg is elismert tehetséggondozó központ a művészeti, humán és reál műveltség terén.

 

A IX. osztályba való felvétel a VIII. osztályos országos felmérések eredményei (75%) és a négy év átlaga (25%) alapján történik. Bővebb felvilágosítás az iskola titkárságán.

 


 

 

 

 • A. Humán, filológia osztály - intenzív angol (azonosító kód: 154):

 

Az oktatás tartalmát elsősorban a humán jellegű tantárgyak tananyagával biztosítjuk. A tanulók második idegen nyelvként három nyelv (német, francia, spanyol) közül választhatnak. A magyar nyelv és irodalom tanulmányozása mellett hangsúlyozott szerepet kapnak a következő tantárgyak: világirodalom, művészet- és vallástörténet, művészeti nevelést biztosító tantárgyak (képzőművészetek, zene, média ismeretek), valamint szövegszerkesztés. Az emelt óraszámú angoloktatás révén a nemzetközileg elismert ECL és Cambridge nyelvvizsgákra biztosítjuk a diákok felkészítését, illetve helyben ECL nyelvvizsgát is tehetnek.

 

 

 

 • B. Reál, matematika- informatika osztály - intenzív angol (azonosító kód: 153):

 

A matematikai alapképzés mellett korszerű számítástechnikai ismeretek (programozás, szövegszerkesztő és adatkezelő programok) elsajátítását biztosítjuk, igény szerint – kiemelt óraszámban tanítjuk a matematikát, fizikát és informatikát. Hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre és a diákoknak a kutató tevékenységbe való beveztésére. Diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el a tudományos diákköri konferenciákon országos (TUDEK, RKDK) és nemzetközi (TUDOK, ICYS) szinten. Az intenzív angol nyelvoktatás eredményeként a tanulók középfokú-nyelvvizsgára is felkészülhetnek. A következő tanévtől kezdődően diákjainknak nemzetközi Comenius csereprogram keretében lesz lehetőségük elmélyíteni természettudományos ismereteiket. Partnereink magyarországi, francia, lengyel, portugál, svéd és litván gimnáziumok.

 

 • C. Közgazdaság, pénzügy-könyvelés szak (azonosító kód: 164):

 

Az általános műveltséget biztosító tantárgyak mellett a következő szaktantárgyak szerepelnek a tantervben: könyvelési alapismeretek, kereskedelmi levelezés, pénzügyi, közgazdasági és jogi alapismeretek, piackutatás (marketing), számítógépes könyvelés. A gyakorlati oktatás keretében a Babes-Bolyai Tudományegyetemen is oktatott WinMENTOR könyvelési programot sajátíthatják el diákjaink. A Szülőföld Alap 2010-es támogatásának köszönhetően a szakmai gyakorlat a modern oktatás igényeinek megfelelően felszerelt közgazdasági laboratóriumban
zajlik. A megszerzett szakképzés már érettségi után munkalehetőséget jelent diákjaink számára, ugyanakkor szakirányú egyetemi képzés esetében előzetes ismereteik jelentős előnyt jelentenek.